Start
Uppåt
Enhörna Hembygdsförening
Box 39
150 23 ENHÖRNA
www.enhorna.nu
e-post
 
webmaster

 

 

Vår i Enhörna

Forna tiders Enhörnavårar

Våren kom med både påsktraditioner och auktioner. Auktionerna med auktionsdanser var ett högt skattat folknöje - men "kommunalstämmogubbarna" ansåg att stoppande åtgärder måste vidtagas.

Ägg skulle det vara till påsk - vad annars? Det åts också gärna fisk den helgen. Så har de gamle berättat om seden med nyponsoppa på Långfredagen som skulle symbolisera törnekronan.  

Recept på påskduvor kommer från Märta Bomler. Hon var maka till Ekensbergs siste gårdssmed. Hennes mor, Lovisa Karolina Eriksson, bakade alltid duvorna till påsken. Bröden sattes fram på påskbordet. "Man bröt, bredde smör på och åt utan pålägg."

Recept: Enhörnapåskduvor

Arbeta samman mjöl, mjölk, salt, jäst samt lite stött fänkål och anis. (Mått som till ett vetebrödsbak).
Forma bröden som en duva och klipp vingar med en sax.
Pensla med ägg och grädda.

Om våren kom auktionerna som också var ett folknöje och ett tillfälle att mötas. De hölls i början av mars, före stora flyttningsdatumet som var den 14:e i den månaden. Det var brukligt med auktionsdanser som var vid auktionsgården eller i närheten därav. Då var det fest och glädje! När det var auktion kunde till och med Enhörnas pigor och drängar få ledigt.

Men de styrande i Enhörnasocknarna förfasade sig över detta och annan synd och omoral. I mitten av 1800-talet uppgjordes förslag till ordningsstadga. Här följer något av innehållet gällande Öfver-Enhörna:

"3o All försäljning af Caffe, Öhl och Cigarrer äfvensom allt dansande efter slutade Auktioner   vare förbjudet vid vite af 10 Rd Rmt äfvenledes till Communens Cassa, både för den, som   utöfvar försäljningen, som äfven för den, hvilken till försäljning eller dansande upplåter   rum, synnerligast som Kongl: Förordningen den 5 Mars 1831 föreskrifver, "och bör, då   Auktionen till desse bestämda tider (d. v. s. till kl:9) fortfar, Auktionsförättaren för Auktionsfolket tillkännagifva att Auktionen är slutad, och att Auktionsfolket skall åtskiljas."
4o Kommunalnämnden och Socknens Fjerdingsman åligger det hafva noga tillsyn att denna   stadga efterleves och hoppas Kommunalstämman att hvarje husfader söker dertill bidraga.
5o 

Denna stadga förvaras bland Kommunens handlingar och bör ett exemplar i afskrift finnas   anslagit i Sockenstugan, samt för att vara gällande, årligen uppläsas en gång på Kommunal-  stämman, i dess Protokoll intagas och från Predikstolen uppläsas.

6o  Konungens Befallningshafvandes stadsfästelse skall härå  sökas." --

Dessa "Förslag till Stadgar" antogos oförändrade. Nutidens Enhörnabor lärer ha anledning uppskatta att på 2000-talet har en mer fördragsam syn på folkets förlustelser. ...

Barbro E Sjöström